Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 169/13.12.22 Β’ πρόσκλησης εκδήλωσης για συμμετοχή στην Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003010

Δείτε εδώ.