Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων/ αντιρρήσεων επί των από 27/03/2023 αναρτηθέντων προσωρινών αποτελεσμάτων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 169/13.12.2022 Β’ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δείτε εδώ