Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://024.poese.gr

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν  (να υποβάλλουν/επισυνάψουν ηλεκτρονικά)  μαζί με την Αίτησή τους (η οποία θα τους αποσταλεί στο mail που έχουν δηλώσει), η οποία και θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και τα ακόλουθα  απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα
 • Αποδεικτικό οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΦΜ
 • Αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης
 • Αντίγραφο τίτλου Ξένης Γλώσσας

Και

Α. Για τους εργαζόμενους τα παρακάτω τρία (3) έγγραφα:

 1. Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub?menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ ? ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. Δεν είναι υποχρεωτική η θεώρηση του γνησίου υπογραφής
 2. Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας.

      Σημείωση: Τα απαιτούμενα έγγραφα αναρτώνται ως ένα δικαιολογητικό, οπότε θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε σε ένα ενιαίο αρχείο zip.

Β. Για τους  εργαζόμενους σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική τα παρακάτω τέσσερα (4) έγγραφα:

 • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης εργάζονται, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε παραπάνω Α).
 • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγω απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση απαιτούνται:

(Προσοχή!  Είναι η  μοναδική περίπτωση  ανέργων  που  επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα)

 1. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα[1], η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
  • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και
  • από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)
 2. Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub?menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ ? ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ).

      Σημείωση: Τα απαιτούμενα έγγραφα αναρτώνται ως ένα δικαιολογητικό, οπότε θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε σε ένα ενιαίο αρχείο zip.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω  email κ.ά.).

 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την 1η ημέρα κατάρτισης

Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, ήτοι την ημέρα που υλοποιείται η 1η ημέρα κατάρτισης, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της εργασιακής κατάστασης του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης).

Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο των συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

Αναρτώνται αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα κατάρτισης):

Για τους Εργαζόμενους:

 • Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης, και
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την ημέρα της 1ης ημέρας κατάρτισης, ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας εισόδου στη Πράξη, ή αντίγραφο ΑΠΔ.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης), η οποία πρέπει να συνοδεύεται:

1.            Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7),

και

 2.           Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19:

 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης) η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή και
 • Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/ ) η οποία να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης της 1ης ημέρα κατάρτισης.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου (1η ημέρα κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του ωφελούμενου ως εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά την ημερομηνία εισόδου του στη Δράση αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 [1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν.  4144/13).