«Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων/ αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. πρωτ. 27, 1/04/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Δείτε εδώ.