«Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 27, 1/04/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003010»

Δείτε εδώ.