Διευκρίνηση για τους/τις ωφελούμενους/ες του Έργου : «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτισμό» - ΟΠΣ 5003010


Επισημαίνουμε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στα προγράμματα του Έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτισμό» - ΟΠΣ 5003010 ότι κατά την πρώτη ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα κατάρτισης απαιτείται πλέον των αναφερομένων στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δικαιολογητικών η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την απόδειξη :

- της μη παρακολούθησης ίδιας ειδικότητας σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης κατά τον τελευταίο χρόνο.

- της μη συμμετοχής το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης

- της ιδιότητας του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα

- της γνησιότητας των προσκομιζόμενων αντιγράφων

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης ΕΔΩ