Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

 09 May 2023 Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 169/13.12.22 Β’ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 09 May 2023 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων/ αντιρρήσεων επί των από 27/03/2023 αναρτηθέντων προσωρινών αποτελεσμάτων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 169/13.12.2022 Β’ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 27 Mar 2023 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 169/13.12.22 Β’ πρόσκλησης εκδήλωσης για συμμετοχή στην Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003010
 27 Jan 2023 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
 26 Jan 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμενων ΠΟΕΣΕ
 10 Jan 2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 13 Dec 2022 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτισμό»
 15 Sep 2022 Διευκρίνηση για τους/τις ωφελούμενους/ες του Έργου : «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτισμό» - ΟΠΣ 5003010
 05 Jul 2022 «Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 27, 1/04/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003010»
 05 Jul 2022 «Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων/ αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. πρωτ. 27, 1/04/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
 20 Jun 2022 «Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 27, 1/04/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003010»
 05 Apr 2022 Σημαντική Ενημέρωση για την Υποβολή/Επισύναψη Δικαιολογητικών
 01 Apr 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτισμό» (με Κωδικό ΟΠΣ:5003010)